بررسی مقایسه دو سیستم مرطوب کننده راه هوایی بر پارامتر های تنفسی و پارامترهای گازهای خون شریانی در بیماران بیماران تروما به سر تحت تهویه مکانیکی تهاجمی

وسیله تبادل کننده گرما و رطوبت در مقایسه با وسیله مرطوب کننده گرمایی اثرات منفی بر مولفه های تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی دارد. مرطوب نمودن راه هوایی در بیماران تحت تهویه مکانیکی با...

ساخت سیستم تونل باد آزمایشگاه گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

طراحی یک سیستم  اصطلاح تونل باد در آزمایشگاه تهویه میتواند بسیار مفید واقع گردد تا به کمک آن بتوان به صورت عملی تمامی پارامترهای موثر بر عملکرد سیستم تهویه موضعی را مشاهده کرد و...

بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه و فشار داخل شکم در بیماران تحت تهویه مکانیکی

زمینه و هدف: عوامل زیادی بر فشار کاف لوله تراشه تاثیرگذار میباشد. بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه به دلایل مختلف نیازمند تغییر وضعیت هستند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر تغییر...

جلوگیری از چرت زدن با تهویه مناسب

جلوگیری از چرت زدن با تهویه مناسب

نتایج یک پژوهش نشان میدهد که  ایجاد یک تهویه مناسب و ایجاد شرایطی که منجر به نورگیری سالن کنفرانس میگردد  از چرت افراد حاضر جلوگیری می نماید.همچنین شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد...