دسته: اخبار

جلوگیری از چرت زدن با تهویه مناسب

جلوگیری از چرت زدن با تهویه مناسب

نتایج یک پژوهش نشان میدهد که  ایجاد یک تهویه مناسب و ایجاد شرایطی که منجر به نورگیری سالن کنفرانس میگردد  از چرت افراد حاضر جلوگیری می نماید.همچنین شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد...