بررسی تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه و فشار داخل شکم در بیماران تحت تهویه مکانیکی

زمینه و هدف: عوامل زیادی بر فشار کاف لوله تراشه تاثیرگذار میباشد. بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه به دلایل مختلف نیازمند تغییر وضعیت هستند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر تغییر وضعیت بر فشار کاف لوله تراشه بیماران تحت تهویه مکانیکی است.
روش بررسی: این مطالعه  بر روی ۷۰ بیمار تحت تهویه مکانیکی در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان های سمنان و شاهرود از اردیبهشت تا مهر سال ۹۵ انجام گردید. ابتدا فشار کاف لوله تراشه در زاویه تخت ۳۰ درجه بر روی ۲۵ cmH2تنظیم گردید. سپس بیماران به صورت رندوم برای مدت ۵ دقیقه در پوزیشنهای خوابیده به پشت با زاویه تخت صفر، خوابیده به پهلو به سمت دستگاه تهویه مکانیکی، خوابیده به پهلو مخالف دستگاه تهویه مکانیکی و خوابیده به پشت با زاویه تخت ۴۵ درجه قرار گرفتند. فشار کاف در هر وضعیت با مانومتر اندازه گیری شد.
یافته ها: بیشتر بیماران مرد (۵۸٫۶%) بودند و سابقه استعمال سیگار نداشتند (۸۱٫۴%). میانگین سنی بیماران ۶۳٫۳۷±۲۰٫۹ سال بود و به علت نارسایی تنفسی (۵۵٫۷%) به دستگاه تهویه مکانیکی متصل شده بودند. میانگین فشار کاف لوله تراشه در وضعیت های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشت (P<0.001). فشار کاف در وضعیت چرخش به سمت مخالف دستگاه تهویه مکانیکی بیشترین افزایش (۲۹٫۱۲±۰٫۴۱ cmH2o) و در وضعیت خوابیده به پشت با زاویه تخت صفر درجه کمترین افزایش را داشت (۲۷٫۶±۰٫۳۸ cmH2o).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که به دنبال تغییر وضعیت بیماران تحت تهویه مکانیکی به ویژه در حالت خوابیده به پهلو به سمت مخالف دستگاه تهویه مکانیکی، ممکن است فشار کاف لوله تراشه از محدوده ایمن خارج شود.

مطالب مرتبط