بررسی مقایسه دو سیستم مرطوب کننده راه هوایی بر پارامتر های تنفسی و پارامترهای گازهای خون شریانی در بیماران بیماران تروما به سر تحت تهویه مکانیکی تهاجمی

وسیله تبادل کننده گرما و رطوبت در مقایسه با وسیله مرطوب کننده گرمایی اثرات منفی بر مولفه های تنفسی بیماران تحت تهویه مکانیکی دارد.
مرطوب نمودن راه هوایی در بیماران تحت تهویه مکانیکی با وسیله مرطوب کننده گرمایی در مقایسه با وسیله تبادل کننده گرما و رطوبت میتواند تاثیر مثبتی بر پارامترهای تنفسی و گازهای خون شریانی داشته باشد که میتواند باعث تسریع در روند درمانی بیمار ، کاهش مدت زمان استفاده از دستگاه تهویه مکانیکی و جلوگیری از آسیب های ناشی از تهویه مکانیکی گردد.
یافته های این مطالعه نشان داد که استفاده از وسیله تبادل کننده گرما و رطوبت در بیماران تحت تهویه مکانیکی تهاجمی باعث افزایش مقاومت راه هوایی، افزایش تعداد تنفس و افزایش دی اکسید کربن خون شریانی بیمار شود که میتواند تاثیر منفی بر روند درمانی بیمار ، افزایش مدت زمان استفاده از دستگاه تهویه مکانیکی و افزایش مدت زمان بستری بیمار گردد.
با توجه به اینکه مطالعات زیادی اهمیت مرطوب کردن راه هوایی در بیماران تحت تهویه مکانیکی تهاجمی و غیر تهاجمی را بررسی کرده اند؛ پیشنهاد میگردد که در انتخاب نوع وسیله مرطوب کننده با توجه به شرایط بیمار و استاندارد بودن وسیله مرطوب کننده دقت لازم صورت گیرد و حتی الامکان از وسیله مرطوب کننده گرمایی با توجه به عوارض کمتر استفاده گردد.

مطالب مرتبط