مقایسه اثر روش درمانی تهویه مکانیکی با فرکانس بالا از راه بینی( NHFV) و نازال CPAP در نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی نوزادان

تهویه مکانیکی با فرکانس بالا از راه بینی در نوزادان مبتلا به زجر تنفسی باعث کاهش خونریزی مغزی می‌گردد
با توجه به نیاز نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی نوزادان به حمایت تنفسی و استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی مکانیکی و با توجه به عوارض تراشه گذاری نای، نیاز به روشی داریم که فواید دستگاه تنفس مکانیکی با فرکانس بالا (اچ اف وی) همراه با نداشتن عوارض تراشه گذاری نای هم زمان داشته باشد. لذا اثر روش درمانی تهویه مکانیکی با فرکانس بالا از راه بینی را بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد، تهویه مکانیکی با فرکانس بالا از راه بینی در نوزادان مبتلا به زجر تنفسی باعث کاهش مدت زمان نیاز به حمایت تنفسی می‌گردد. همچنین تهویه مکانیکی با فرکانس بالا از راه بینی باعث کاهش خونریزی مغزی در آنان می گردد.

مطالب مرتبط